วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
ก่อนที่จะได้เข้ามาฝึกงานที่เทศบาลตำบลปลายบางนั้นได้มาติดต่อด้วยตัวเองโดยได้มาขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับท่าน นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง นั้นก็คือท่าน นายกเทศมนตรี นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ ท่านให้ความอนุเคราะห์รับเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยให้มาช่วยงานที่กองสวัสดิการสังคมโดยมีหัวหน้าคือ คุณวิสากรณ์ บางยิ้ม เป็นผู้ดูแลควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ โดยการทำงานมี่รายละเอียดดังนี้

- ลงข้อมูลรายชื่อเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ

โดยได้รับมอบหมายให้ลงข้อมูลรายชื่อเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ ได้นำเอารายชื่อผู้มาขอลงทะเบียนนำเข้าตามหมวดหมู่ โดยได้แบ่งแยก เป็นแฟ้มต่าง ๆ แฟ้มผู้สูงอายุ แฟ้มผู้ป่วยเอดส์ แฟ้มคนพิการ โดยแต่ละแฟ้มนั้นก็ได้แยกเป็น หมู่ เป็นตำบล ดังนี้
ตำบลบางคูเวียง หมู่ 1ถึงหมู่ 7
ตำบลปลายบาง หมู่ 1 5ถึงหมู่ 5
และตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ 1 , 2 ,6 , 7 และหมู่ 5 บางส่วน
ได้นำข้อมูลเหล่านี้มาจัดเก็บใน Microsoft Excel

- พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ

โดยได้รับมอบหมายให้พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆโดยมีพี่ที่เป็นบุคลากรเป็นคอยช่วยสอนในการพิมพ์หนังสือ ซึ่งหนังสือราชการที่ได้รับมอบหมายเช่น หนังสือรับรองน้ำท่วม การบันทึกข้อความ ใบลาป่วยของพนักงาน หนังสือฎีกา แผนโครงการต่าง ๆ แบบปย ปม หนังสือเบิกจ่ายพัสดุ

- ออกสำรวจชุมชนแก้ไขปัญหาความยากจน

โดยได้ออกไปช่วยงานฝ่ายพัฒนาชุมชนได้เดินทางออกไปพบปะประชาชนภายในชุมชนได้ทำการสำรวจความเป็นอยู่ ของแต่ละครัวเรือนว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร มีสิ่งใดที่จะเทศบาลสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชน ได้มีการมอบของบรรเทาทุกข์จากผู้ประสบอัคคีภัย ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน

- ลงข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.) ในฐานข้อมูล

- เดินเอกสารภายในกอง ถ่ายเอกสาร รับโทรศัพท์ ส่งแฟกซ์

การวิเคราะห์ SWORT การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

จุดแข็ง (Strength :S)
1. ผมเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับสังคมง่าย
2. เป็นคนอารมณ์ดี สนุกสนาน ยิ้มง่าย เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน
3. กล้าแสดงออก กล้าเสนอความคิด
4. มีความชำนาญในด้านการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป เข้าใจงานเร็ว
5. ตรงต่อเวลา
6. มีความรับผิดชอบงานสูง
7. มีความชำนาญด้านการพิมพ์ดีด
จุดอ่อน (Weakness : W)
1. เป็นคนอารมณ์ร้อน
2. ไม่ถนัดด้านภาษาอังกฤษ
โอกาส (Opportunities : O)
1. ได้โอกาสที่จะได้ทำงานต่อที่สถานที่ที่ตนเองฝึกประสบการณ์
2. ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆกับการทำงานที่ไม่เคยได้ทำมาก่อน
3. ได้ปรับปรุงตัว ในด้านต่าง ๆให้ดีขึ้น เช่น การควบคุมอารมณ์ให้เย็นลงและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
4. ได้รู้จักการทำงานได้เรียนรู้งาน
อุปสรรค (Threat : T)
1. พูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง
2. ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน
การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การนำความรู้ในหลักสูตรไปประกอบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคือ การใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เช่น MS WORD , EXCEL การพิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ได้นำมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวางตัว การทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ ฝึกความอดทนฝึกความมีระเบียบวินัยในการทำงาน การมาทำงานให้ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย การนำมาปัญหามาแก้ไขและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สรุปผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์นั้นการฝึกประสบการวิชาชีพที่ตนเองได้ไปฝึกนั้นผลที่ได้รับตามมาก็คือ ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับสถานที่จริงและสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียนนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น การใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ การพิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เป็นที่หน้าพอใจของผู้ควบคุมประสบการณ์ฝึก
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาได้ประสบการณ์ในการทำงานกับสถานที่จริง ได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ได้ทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆใหม่ที่นักศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ได้รู้จักสังคมที่กว้างขึ้น ได้พัฒนาบุคลิกของตัวเอง การตรงต่อเวลา การวางตัว การพูดกับผู้ใหญ่ มารยาทในที่ทำงาน และนักศึกษายังสามารถนำความรู้ที่นักศึกษามาใช้ร่วมกับการทำงานที่สถานที่ที่นักศึกษาได้ไปฝึกประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์
สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปัญหาที่เจอในการทำงานนั้นเรื่องการใช้อุปกรณ์สำนักงานบางอย่างไม่ค่อยเป็น เช่นเครื่อง โรเนียว มักมีปัญหาบ่อยเพราะอุปกรณ์นั้นเก่าต้องคอยเรียกพี่ที่สำนักงานมาคอยช่วยทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง
อุปสรรค ที่เจอนั้นจะเป็นเรื่องภาษา การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่ตนเองไม่เคยใช้ นั้นไปฝึกประสบการณ์และตนเองแต่ก็สามารถทำความเข้าใจกับงานได้
ข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ได้จัดช่วงเวลาในการฝึกงานได้เป็นอย่างดี เพราะได้มีส่วนร่วมกับงานปีใหม่ของสำนักงานทำให้มีเวลาในการทำความรู้จักกับพี่ที่ทำงาน แต่เวลาในการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพน่าจะนานกว่านี้สักประมาณ 4 เดือน เพื่อเพิ่มโอกาสของนักศึกษาในด้านการทำงานต่อที่นักศึกษาได้ไปฝึกประสบการณ์ เพราะนักศึกษาเริ่มทำงานเป็นและเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายและวิธีการในการทำงานของสำนักงานที่ได้ไปฝึกประสบการณ์เพื่อจะได้แสดงความสามารถของเราได้เต็มที่เพื่อจะได้มีโอกาสในการทำงานต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น